Menata Hati, Mengukir Nasib.


ads
Metafisika Modern

Do’a dan Dzikir Pelita Hati, Cahaya Bumi dan Langit.

Bagi orang yang beriman do’a dan dzikir mempunyai beberapa makna, sebagai media kepada Allah swt. untuk memohon sesuatu, sebagai pengakuan atas kemaha -kuasaan Allah atas segala ciptaanNya, sebagai senjata dan tiang agama bahkan sebagai cahaya hati, cahaya bumi dan langit.

Apabila kita cermati dengan seksama, semua do’a dan dzikir yang terdapat dalam kitab suci Al Qur’an atau yang diajarkan Rasulullah saw. selalu dirangkai dengan nilai-nilai ukhrawi, nilai-nilai keakhiratan, walaupun yang dimohonkan berisi hal-hal yang bersifat duniawi. Do’a yang langsung kita sampaikan, rangkaian kalimatnya tersusun sesuai selera masing-masing, biasanya bernada permohonan horisontal semata, seperti kesehatan, diberi keturunan, sekolah, karir kerja, jodoh, rejeki dan semacamnya. Hampir semuanya bersifat jangka pendek, kurang terasa nafas ukhrawinya dan disisipi desakan agar disegerakan pemenuhannya. Insya Allah akan dipenuhi semuanya di dunia ini atau sebagai simpanan kebajikan di akhirat nanti.

Perhatikan salah satu do’a yang diajarkan Rasulullah saw. kepada pengikutnya, sebagai berikut: "Ya Allah, aku mohon kesehatan dalam keimanan, keimanan dalam keindahan akhlak, kemenangan yang disertai keberuntungan, rahmat dari sisimu, keselamatan dan pengampunan, serta keridhaan dari sisiMu" (HT ath-Thabrani dan al-Hakim)

Disini nampak substansi permohonan dengan makna ganda yang bersasaran kebutuhan jangka pendek dan kebutuhan masa depan, nilai-nilai duniawi dan ukhrawi seperti ‘kesehatan dalam keimanan’, ‘keselamatan dalam pengampunan’, ‘rahmat dan keridhaan dari sisiMu’.

Berikut ini contoh do’a yang tercantum dalam Al Qur’an, dimana kelihatan sekali dimensi ukhrawi diatas kehendak yang bersifat duniawi: "Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan shalat. Ya Tuhan perkenankanlah do’aku. Ya Tuhanku ampunilah aku dan kedua ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab (Hari Kiamat) (Surat Ibrahim ayat 40 - 41).


Dzikrullah berarti mengingat Allah, termasuk didalamnya berdo’a, membaca al Qur’an, tasbih, tahmid, takbir, tahlil dan istighfar. Diartikan pula sebagai ibadah dalam arti yang lebih spesifik seperti do’a dan bacaan shalat serta do’a dan bacaan manasik haji. Dengan do’a dan dzikir timbul harapan, hati menjadi lebih tenang karena cahaya memancar dari keyakinan iman di kalbu, bahkan do’a dan dzikir yang sarat dengan nuansa ukhrawi cahayanya bersinar menerangi bumi dan langit.

Rasulullah saw. bersabda: 
“Do’a itu senjata orang yang beriman dan tiangnya agama, serta cahaya langit dan bumi”. 
(Hadis Riwayat Hakim dan Abu Ya’la).

Tempat – tempat yang teramat tinggi dan teramat luas di langit.
Tingkatan tempat-tempat yang berlapis-lapis, jumlahnya banyak sekali,letaknya teramat tinggi di langit (ruang angkasa) dalam kitab suci Al Qur’an disebut Al Ma’arij. Salah satu lapisan tempat tersebut disebut Sidratul Muntaha dimana Nabi Muhammad saw. dari Baitul Maqdis naik ke tempat(maqam) langit yang paling tinggi
dalam peristiwa besar“Isra’ Mi’raj”

Dalam Surat An Najm ayat 13 s/d 18, Allah swt. berfirman:
“Dan sesungguhnya dia (Nabi Muhammad saw.) telah melihatnya (Malaikat Jibril) disuatu waktu yang lain”.
“(Yaitu) di Sidratil Muntaha”.
“Disisinya ada sorga tempat tinggal ( Jannatul Ma’waa)”
“Ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputi”
“Penglihatan (Nabi Muhammad saw.) tidak berpaling dan tidak (pula) melampaui batas”
“Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Tuhannya yang paling besar”.

Jarak antara tempat malaikat (Jibril) dengan tempat menghadap kepada Allah swt. sangat jauh yakni lima puluh ribu tahun cahaya, dimana dalam surat Al Ma’arij ayat 4, Allah swt. berfirman:
Ta’rujul malaa-ikatu warruuhu ilaihi fii yaumin kaana miqdaaruhuu khamsiina alfa sanah(tin)”.
Malaikat dan Roh (Jibril) naik (menghadap) kepadaNya dalam sehari, yang kadarnya lima puluh ribu tahun”.

Andaikata kita ingin mengetahui jarak yang ditempuh oleh Malaikat dan Jibril dalam sehari tersebut, bila menggunakan pesawat yang kecepatannya sama dengan kecepatan cahaya, dengan asumsi 50.000 tahun itu adalah 50.000 tahun cahaya, maka perhitungan jarak jauhnya = 50.000 tahun X 180.000 mil per detik, atau 50.000 tahun X (180.000X1,6) km. Tak terbayangkan betapa cepat pergerakan para malaikat dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan Allah swt. kepada mereka. Dengan melihat perkembangan teknologi pendeteksian benda-benda ruang angkasa dan pergeserannya yang kita anggap demikian maju dan cepat perkembangannya, rasanya tetap tidak mungkin pada suatu ketika dimasa depan manusia dapat mengukur atau mendeteksi kecepatan pergerakan malaikat dan berapa besar energi yang dibutuhkan untuk merancang program pembuatan pesawat yang mampu menyamai atau menyerupainya.

Cahaya yang dipancarkan oleh bintang-bintang dilangit pada malam hari membutuhkan waktu bertahun-tahun bahkan ada yang ribuan tahun untuk sampai ke bumi dan kita nikmati keindahannya serta dimanfaatkan sebagai petunjuk arah navigasi di lautan dan di tengah padang pasir. Berbeda-beda berapa ribu tahun cahaya jarak masing-masing bintang dengan tempat kita berdiri. Mungkin tanpa kita sadari, diantara bintang-bintang itu pada saat kita melihatnya pada satu titik koordinat tertentu, sudah tidak berada ditempat tersebut atau bahkan sudah habis hangus terbakar hingga musnah, tapi keindahan cahayanya masih dapat dinikmati. Subhanallah, Allahu Akbar.

Surat Al Ma’arij ayat 40, berbunyi:
“Falaa uqsimu birabbil masyaariqi walmaghaaribi innaa laqaadiruun(a)”. 
“Maka Aku bersumpah dengan Tuhan pemelihara timur dan barat, sesungguhnya Kami Maha Kuasa”.

Para ahli tafsir menafsirkan masyaariqi walmaghaaribi sebagai seluruh alam jagad raya yang maha luas, sehingga bila kita menggunakan pesawat yang kecepatannya sama dengan kecepatan cahaya 180.000 mil per detik (pesawat semacam ini belum ada), maka dari satu titik kita berangkat mengelilinginya dan kembali ke titik asal, menurut seorang ahli fisika akan membutuhkan waktu > 2.000.000 tahun (lebih dari dua juta tahun). Hal ini menunjukkan kemaha luasan yang maha tinggi dari kekuasaan Allah Yang Maha Suci dan Maha Besar, sesuatu yang tidak mungkin dijangkau oleh intelegensia akal manusia meskipun dibantu dengan perlengkapan teknologi informasi digital dan nano-technology yang mutakhir sekalipun.

Dalam Al Qur’an juga ada disebutkan adanya tempat teramat tinggi yang tak terhingga jaraknya dilangit yang bernamaarasy yang berarti singgasana atau takhta Tuhan. Abu asy-Syaikh meriwayatkan hadis dari asy-Sya’bi, Rasulullah saw. bersabda:

Arasy itu terbuat dari batu permata merah (yakut). Satu malaikat diantara malaikat memandang arasy dan keagungannya. Kemudian Allah memberi wahyu kepada malaikat itu ‘Sesungguhnya Aku telah menjadikan engkau memiliki kekuatan setara dengan tujuh ribu malaikat. Setiap malaikat itu memiliki tujuh puluh ribu sayap maka terbanglah engkau’. Lalu terbanglah malaikat itu dengan kekuatan dan sayap yang diberikan Allah itu ke arah mana saja yang dikehendaki Allah. Kemudian malaikat itu berhenti dan memandang ke arah arasy; ia merasakan seakan tidak beranjak dari tempat terbangnya semula. Ini menunjukkan betapa besar dan luasnya arasy Allah itu”.

Terdapat beberapa ayat dalam Al Qur’an yang menyebutkanarasy dengan segala ketinggian, keluasan sebagai sifat yang dimilikinya yakni bersifat fisik materiil. Namun bagi golongan Muktazilah kata-kataarasy di dalam Al Qur’an itu harus ditafsirkan kembali dan harus dipahami sebagai makna metaforis (majasi). Arasy bukanlah fisik/materiil karena ia tempat bersemayamnya Tuhan yang immateriel: arasy harus diartikn sebagai kemahakuasaan Tuhan. Sedangkan golongan Asy’ariyah berpendapat, karena Al Qur’an menyebutkn adanya arasy dalam arti takhta atau singgasana , maka harus diyakini keberadaannya. Akn tetapi bagaimana wujud takhta atau singgasan Tuhan itu, akal manusia yang mempunyai keterbatasan tidak akan mampu mendefinisikan bagaimana bentuknya. Golongan ini membatasi diri dengan bila kayf (tanpa definisi). (Ensiklopedi Islam).

Surat Yunus ayat 3 berbunyi:
“Sesungguhnya Tuhanmu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam diatas ‘Arasy untuk mengatur segala urusan. Tidak seorangpun yang memberi syafa’at kecuali sesudah idzinNya. Demikian itulah Allah, Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran?”
Surat Al Mu’minun ayat 86 dan 87 berbunyi:
“Katakanlah: Siapakah yang memelihara langit yang tujuh ini dan (siapakah) yang
memelihara Arasy yang besar ini?”
“Mereka akan mengatakan: Kepunyaan Allah. Katakanlah: Maka apakah kamu tidak
bertakwa?”
Surat An Naml ayat 26 berbunyi:
“Allahu laa ilaaha illaa huwa rabul ‘arsyil ‘azhiim(i)”.
“Allah, tidak ada Tuhan (yang disembah) kecuali Dia. Tuhan ‘Arasy yang besar”.


Malaikat mendo’akan orang-orang mukmin dan menyambutnya di pintu sorga.

Sungguh beruntung hamba-hamba Allah yang selalu berusaha meningkatkan ketakwaannya dengan menjahui larangan dan memenuhi perintahNya, senantiasa berikhtiar memelihara dan memperkuat keimanannya. Semuanya demi kepentingan dan keberuntungan manusia sendiri, bila dia berdo’a dan berdzikir itu adalah untuk kebaikannya sendiri, bila dia beramal soleh yang membawa manfaat bagi dirinyaatau orang lain, hakekatnya adalah untuk membawanya pada kehidupan yang tenang, tenteram serta bahagia di dunia dan balasan keberuntungan diakhirat kelak.

Malaikat-Malaikat yang memikul ‘Arsy dan Malaikat yang di sekelilingnya, mereka bertasbih dengan memuji Tuhan mereka dan mereka beriman kepadaNya, dan mereka memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman (dengan mengucapkan): “Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu(Mu) meliputi segala sesuatu, mak ampunilah orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalanMu dan peliharalah mereka dari azab neraka yang menyala-nyala”. (Surat Al Mukmin ayat 7).

Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam sorga ‘Adn yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang saleh di antara bapak-bapak mereka dan isteri-isteri mereka dan keturunan mereka. Sesungguhnya Engkaulah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Surat Al Mukmin ayat 8).

Dan peliharalah mereka dari kejahatan-kejahatan, dan orang yang Engkau pelihara dari kejahatan-kejahatan pada hari itu, maka sesungguhnya Engkau telah merahmatinya, dan demikian itulah keuntungan yang besar”. (Surat Al Mukmin ayat 9).

Malaikat adalah mahluk langit yang mengabdi semata-mata kepada Allah swt., bersifat ghaib, diciptakan dari nur (cahaya). Mereka melaksanakan kewajibannya masing-masing dengan penuh ketaatan, mulai dari mencatat amal manusia, mencabut nyawa hingga mengelilingi arasy. Islam mengajarkan tidak ada satu malaikatpun yang dapat menjadi perantara atau mencampuri hubungan manusia dengan Allah swt.

Jumlah malaikat banyak sekali, tidak dapat diketahui secara pasti, seperti malaikat yang diturunkan pada bulan Ramadhan dan malaikat yang hadir pada majelis saat berkumpulnya sekumpulan orang yang menuntut ilmu, tidak disebutkan jumlahnya.

Dan orang-orang yang bertakwa, mukminin dan mukminat mendapat sambutan penuh kebahagiaan oleh Malaikat penjaga pintu sorga, sesuai bunyi surat Az Zummar ayat 73 dan 74: “Dan digiringlah orng-orang yng bertakwa kepada TuhanNya ke sorga berbondong-bondong, sehingga apabila mereka sampai ke sorga itu dan dibukalah pintu-pintunya, dan berkatalah penjaga-penjaganya kepada mereka: Kesejahteraan (dilimpahkan) atasmu, berbahagialah kamu, maka masukilah sorga itu dalam keadaan kekal”. “Dan mereka berkata: ‘Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjiNya kepada kami, dan telah mewariskan bumi ini kepada kami, kami menempati sorga dimana saja yng kami kehendaki. Maka (sorga itulah) sebik-baik balasan orang-orang yang beramal”.

Allah swt. pasti akan memenuhi janjiNya kepada hamba-hamba yang beriman dan mentaati perintahNya, maka segala do’a nya akan dikabulkan, sesuai dengan firmanNya dalam Surat Al Baqarah ayat 186: “Dan apabila hamba-hambaKu bertanya kepadamu tentang Aku, maka (katakanlah) bahwasanya Aku adalah dekat. Aku kabulkan permohonan yang mendo’a apabila dia berdo’a kepadaKu. Maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah) Ku dan hendaklah mereka beriman kepadaKu, agar mereka selalu dalam kebenaran”.

Sebagai perlakuan istimewa bagi mukminin yang berdo’a di malam hari pada saat shalat tahajjud, Allah swt. turun ke langit bumi untuk mengabulkan do’a, memenuhi permintaan dan mengampuni dosa-dosa mereka, sesuai sabda Rasulullah saw.:
“Bila telah lewat sebagian malam atau dua pertiganya, akan turun ke langit dunia Allah Yang Maha Memberkati dan Maha Tinggi, lalu berfirman: ‘Tak ada seorangpun yang meminta pasti dia akan Kuberi, tak ada seorangpun yang berdo’a pasti dia akan dikabulkan, tak ada seorangpun yang mohon ampun pasti dia akan Kuampuni’. Sehingga tiba waktu shubuh (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim).

Mensyukuri do’a yang diijabah.

Setiap muslim harus bersikap optimis dalam mengharapkan ijabah atas do’a yang di mohonkannya, dan yakin bahwa Allah akan mengabulkannya, apabila persyaratan yang diperlukan sudah dipenuhi, apabila dia telah ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, Al Qur’an sebagai imamnya dan Muhammad saw. sebagi Nabi dan Rasulnya.

Setiap hari kalimah yang diikrarkan:
“Rodhitu billahi rabban, wabil islami dinan, wabil qur’ani imaman, wabi muhammadin nabiyyan wa rasulan”.

Menurut Rasulullah saw. do’a yang paling didengar Allah swt. adalah do’a di tengah malam (sesudah shalat Tahajjud) dan setelah shalat fardhu. Dan yang menginginkan do’anya dipenuhi Allah ketika dalam kesulitan, hendaklah dia memperbanyak do’a di waktu lapangnya. Jarak yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya ialah ketika sujud, karenanya hendaklah memperbanyak do’a diwaktu sujud. Do’a yang utama diawali dengan asma’ul husna, istighfar, shalawat, dan disampaikan dengan rendah hati melalui suara yang lembut.

Apabila do’a dikabulkan, orang beriman akan sujud syukur dan segera menyadari bahwa semua tambahan ni’mah dunia pada hakekatnya adalah bertambah panjangnya deretan amanah yang harus dipertanggung jawabkan didepan mahkamah peradilan yaumal qiyamah. Semakin mampu seseorang mengemban banyak amanah di atas titian siratal mustaqim, semakin besar kebajikan yang disimpan, semakin besar peluang baginya memasuki pintu surgawi menuju kebahagiaan hakiki yang abadi. Tapi semakin tidak mampu dia memikul setumpuk tanggung jawab yang dahulu sewaktu di dunia direnggutnya dengan penuh nafsu yang tak terkendali, akan terjatuh dia dari titian, dengan membawa catatan amal di tangan kirinya. Naudzubillah min dzalika.

Orang beriman akan menyikapi berbagai problema hidup dengan tawakal, keluasan pandangan dan penuh kebijaksanaan, dia menafsirkan kesulitan, permasalahan dan resiko sebagai jawaban atas permohonannya sewaktu berdo’a, berikut ini tutur katanya yang indah dan memikat:

My Prayer(Do’a ku)

I asked for strength,
(Aku mohon kekuatan), 
And Allah gave me difficulties to make me strong.
(Dan Allah memberiku kesulitan agar aku menjadi kuat),

I asked for wisdom, 
(Aku mohon kebijaksanaan), 
And Allah gave me problems to solve. 
(Dan Allah memberiku masalah untuk diselesaikan),

I asked for prosperity, 
(Aku mohon kecukupan), 
And Allah gave me brain and strength to work. 
(Dan Allah memberiku otak dan tenaga untuk bekerja), 

I asked for courage, 
(Aku mohon keberanian), 
And Allah gave me danger to overcome. 
Dan Allah memberiku bahaya/resiko untuk diatasi)

I asked for love, 
(Aku mohon kasih sayang), 
And Allah gave me troubled people to help. 
(Dan Allah memberiku orang yang dalam kesulitan untuk ditolong)
I asked for favour, (Aku mohon kemurahan), And Allah gave me opportunities. (Dan Allah memberiku kesempatan-kesempatan)

I received nothing I wanted. 
(Aku tidak menerima apa-apa dari yang kuinginkan), 
I received everything I needed. 
(Aku menerima segalanya dari yang kubutuhkan) My Prayer has been answered. (Do’aku telah diijabah).  ( Al Muslim ).

Sinyal SMS sepanjang jalan.
Dalam menapaki jalan kehidupan manusia dibekali dengan petunjuk jalan dan denah menuju kehadiratNya. Kitab suci terakhir, Al Qur’anul Karim diturunkan dari langit sebagai pembeda yang hak dengan yang batil, sebagai cahaya yang menerangi jalan kebenaran dan sebagai konfirmasi rahmatan lil alamiin. Disamping itu ummat Islam diberi banyak contoh dan teladan dan petunjuk pelaksanaan ajaran yang terdapat dalam Al Hadith. Bahkan dianjurkan untuk membaca fenomena dan peristiwa di bumi dan alam raya, yang terjadi pada masa lalu dan sekarang, untuk ditarik hikmah dari kejadian agar manusia sadar atas kekeliruan yang pernah dibuat oleh pendahulunya serta teladan dari kebaikan dan manfaat kebajikan yang dipertunjukkan oleh manusia dan alam sekelilingnya.

Karena kasih sayangNya kepada mahluk manusia, di sepanjang jalan yang ditempuh, Allah swt. senantiasa mengirim sinyal SMS (‘short messages from sky’) kedalam hati nurani hambanya agar tidak sesat jalan dan tidak keliru memilih dalam mengambil keputusan untuk melangkah ke depan. Sinyal ini meskipun akan banyak menolong manusia dalam memilih alternatif jalan tatkal sampai di persimpangan, tidak sedikit yang mengabaikannya apalagi berusaha mencoba mengartikan makna pesan yang terdapat didalamnya, sesuai bunyi surat Al A’raaf ayat 179: “Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, (tetapi) tidak (dipergunakan) untuk memahami ayat-ayat Allah ……”

Dan surat Asy Syamsi ayat 8 dan 9 berbunyi: “Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan (jiwa)nya “- “Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotori (jiwa)nya”.

Menurut seorang ahli filsafat Pitirim A. Sorokin ada tiga bentuk kebenaran yakni penginderaan, rasional dan intuitif. Kebenaran yang paling mendasar, paling penting, dan paling mendalam adalah kebenaran intuitif. Intuisi, kata Sorokin adalah fondasi paling penting bagi pemahaman kita atas etika, atas hal-hal yang baik dan berharga dalam hidup. Apabila dikembangkan secara aktif , intuisi akan memperluas dan mempertinggi kecerdasan emosional dan merupakan sumber utama pengetahuan pribadi.

Bagi seorang mukmin pengembangan intuisi secara aktif diaktualisasikan dalam bentuk sibghah atau pewarnaan diri dengan lingkungan yang kondusif untuk beribadah dan beramal, untuk menempuh hidup yang Islami dalam semua aspeknya. Berusaha terus menerus untuk memahami ayat-ayat Al Qur’an secara tekstual dan kontekstual merupakan salah satu usaha untuk mempertajam kepekaan penerimaan dan penafsiran tanda-tanda (sinyal) oleh hati nurani, sehingga tercapai kestabilan dan keselamatan diatas jalan kehidupan yang diridhoiNya.

Selain itu sensitifitas hati nurani perlu terus ditingkatkan melalui do’a permohonan yang terangkai dengan keimanan, keyakinan yang benar, dan amal soleh, sesuai tuntunan Rasulullah saw.:
“Allahumma inna nas’aluka imanan daiman”
(Yaa Allah sesungguhnya kami mohon kepadaMu keimanan yang berkelanjutan)
“ Wa nas’aluka qalban khasi’an” 
(Dan sesungguhnya kami mohon kepadaMu hati yang khusuk) 
“Wa nas’aluka yakinan shadiqan” 
(Dan sesungguhnya kami mohon kepadaMu keyakinan yang benar) 
“Wa nas’aluka amalan shalihan” (Dan sesungguhnya kami mohon kepadaMu amal yang saleh).Amien.

Ajaran Islam menghendaki pemahaman dan penghayatan yang kaffah, menyeluruh, tidak parsial, tidak dipilih-pilih mana yang disukai sesuai keinginan hati, sehingga tuntunan do’a pun meliputi keseluruhan aspek kehidupan yang komprihensip dunia-akhirat. Permohonan do’a yang diajarkan Nabi Muhammad saw. berikut ini, sesuai dengan berbagai kondisi, waktu dan kebutuhan serta mampu menghidupkan cahaya hati nurani:

“Allahumma inna nas’aluka salamatan fid diini” –Ya Allah sesungguhnya kami mohon kepadaMu keselamatan Agama (Islam) – 
“Wa ‘afiyatan fil jasadi” – Dan kesehatan jasmani – 
“Wa ziyaadatan fil ‘ilmi” – Dan tambahan ilmu – 
“Wa barakatan fir rizqi” – Dan rizki yang barokah –
“Wa taubatan qablal mauti” – Dan taubat sebelum mati –
“ Wa rahmatan ‘indal mauti” – Dan rahmat ketika mati – 
“Wa maghfiratan ba’dal mauti” – Dan ampunan sesudah mati – 
“Allahumma hawwin ‘alainaa fii sakaraatil mauti” – Ya Allah mudahkanlah kami pada saat sakaratul maut –
“Wannajaata minan naari” – Dan lepaskanlah kami dari api neraka – 
“Wal ‘afwa ‘indal hisaab” – Dan mendapat maaf ketika dihisab – 
“Allahumma a’inni ‘alaa dzikrika wa husni ‘ibaadatika” – Ya Allah tolonglah daku dalam berdzikir dan memperbaiki ibadah – 
“Allahummaj’al khaira ‘umurii akhirahu” – Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku di akhirnya – 
“Wa khaira ‘amalii khawaatimahu” -Dan sebaik-baik amal di selesainya – 
“Wa khaira ayyaamii yauma alqaaka” – Dan sebai-baik hariku dihari perjumpaan denganMu –

“Allahumma inni a’udzubika minal kufri walfaqri wa’adzaabil qabri” – Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padaMu dari kekafiran, dan kefakiran dan adzab kubur – 
“Allahumma inni a’udzubika minal jubni walbukhli” – Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari kesusahan dan kedukaan – 
“Wa audzubika minal ‘ajzi walkasali” – Dan aku berlindung kepadaMu dari lemah kemauan dan rasa malas – “Wa audzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijaali” – Dan aku berlindung kepadaMu dari sifat pengecut, kikir, banyak hutang dan ikatan (kedzaliman) manusia.
Amien yaa Allah yaa Rabbal ‘alamiin.

Oleh: H Muhammad Abdullah
ads
Labels: DOA, Zikir

Thanks for reading Do’a dan Dzikir Pelita Hati, Cahaya Bumi dan Langit.. Please share...!

1 Comment for "Do’a dan Dzikir Pelita Hati, Cahaya Bumi dan Langit."

Syukron jazakallahu khoiran. .

Back To Top